Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Vereb Tímea, mint a polc.eu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője és adatkezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”), ezúton tájékoztatja a Honlap felhasználóit (a továbbiakban: „Felhasználó”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A fentiekhez kapcsolódóan kiemelt szempont az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülése.

 

A Felhasználó a Honlapon történő regisztráció során adhat meg magáról adatokat, információkat.

 

1. A kezelt adatok köre

 

A Honlap teljes körű használatához regisztráció szükséges, melynek során a Felhasználó részéről a következő adatok megadására kerül sor: felhasználónév, e-mail cím, jelszó.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez.

 

2. Az adatkezelés jogalapja és célja

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

Az adatok kezelésére az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, az érintett hozzájárulása alapján kerül sor.

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

  1. a) a Felhasználó Honlapon történő regisztrációja,
  2. b) a regisztrációs adatbázis technikai működtetése,
  3. c) kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználó megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel.

 

3. Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig, illetve a sikertelen regisztrációs eljárás lezárásáig kezeli.

 

4. Adattovábbítás, adatok megismerhetősége

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult. A Felhasználó adatainak továbbítására nem kerül sor.

 

5. A Felhasználó jogai

 

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a regisztráció során megadott, illetve aktuálisan kezelt adatai módosítását vagy helyesbítését elektronikus levélben kérje. Az Adatkezelő a módosítást, illetve helyesbítést haladéktalanul elvégzi és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor elektronikus levélben kérheti adatai törlését. Az Adatkezelő a törlési kérelem megérkezését követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről, a Felhasználó regisztrációjának, illetve adatainak törléséről.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelés során jogait megsértették, úgy bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

6. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személy részére nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

7. Egyéb rendelkezések

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat a Felhasználási feltételekkel együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvényességét.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

 

Az Adatkezelő elektronikus kézbesítési címe: info@polc.eu

 

Budapest, 2018. október 07.